Všeobecné obchodní podmínky

(smlouvy o dílo)

 1. Všeobecné podmínky
  1. Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny smlouvy o dílo, objednávky, zakázky a potvrzení objednávek společností XORS OFFICE spol. s r.o., Mariánské nám. 5, 709 00 Ostrava – Mariánské hory, IČO: 25351796, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9567, realizované- prostřednictvím www.vytiskni.towww.tisknialbum.cz, v sídle společnosti nebo jeho pobočkách (dále jen zhotovitele).
  2. Při uzavírání smlouvy o dílo se vychází ze skutečnosti, že objednatel (dále též zákazník) je seznámen s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 2. Uzavření smlouvy o dílo
  1. K uzavření smlouvy o dílo může dojít na základě objednávky zákazníkem u zhotovitele a jejím potvrzením či přijetím. Podstatnými náležitostmi jsou předmět plnění díla, cena díla, termín a způsob dodání. Zhotovitel se odvolává na platnou nabídku cen.
  2. Smlouva o dílo může být uzavřena i písemnou formou, kdy ustanovení takové smlouvy, které upravují jednotlivé podmínky odlišně od těchto VOP, mají před nimi přednost. V ostatních, smlouvou neřešených otázkách se smluvní vztah řídí těmito VOP a ustanoveními čs. právního řádu a mezinárodními úmluvami.
 3. Předmět plnění
  1. Předmětem plnění je poskytnutí služeb souvisejících s provedením služby provozované zhotovitelem, která je specifikována v objednávce nebo smlouvě o dílo nebo potvrzené objednávce zhotovitelem.
  2. Určení předmětu díla musí být jednoznačné, určité. Musí též odpovídat platné nabídce zhotovitele, pokud jde o cenu, kvalitu, termín a způsob dodání díla. Neakceptováním platných podmínek nabídky zhotovitele, či jejich akceptování objednatelem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy.
  3. Není-li dohodnuto jinak, zhotovitel provede dílo v kvalitě obvyklé v ČR a v souladu s nabídkou zhotovitele platnou v den uzavření smlouvy, přijetí či potvrzení objednávky.
  4. Zhotovitel, prostřednictvím internetového softwarového systému AlbumMaker provozovaného na internetové stránce www.tisknialbum.cz poskytuje zákazníkovi nástroj na vytváření podoby budoucího produktu, a to tak, že si zákazník může prostřednictvím této internetové stránky (datového nosiče) bezúplatně stáhnout (nahrát) software do svého počítače (dále jen „aplikaci“). Prostřednictvím aplikace si zákazník vytvoří sám produkt (fotoknihu, plakát, pohlednici, kalendář apod.) a opětovným odesláním na výše uvedený web nebo předáním na datovém nosiči objedná u zhotovitele finální výrobu (vytištění) jím objednaného produktu (fotoknihy, pohlednici, kalendář apod.). Aplikace smí být použit zákazníkem výhradně jen pro vytváření zhotovitelem nabízených produktů. Je přísně zakázáno pokoušet se tento software měnit, nebo do něho programově zasahovat, či ho jakkoliv kompilovat. Zhotovitel prohlašuje, že nebude osobní data zákazníků prodávat či poskytovat třetím osobám bez jejich souhlasu, ani tato osobní data nepoužije pro komerční nabídku související s nabídkou svých produktů či služeb poskytovaných, ať již prostřednictvím aplikace, či jinak.
 4. Cena
  1. Aktuální ceny uvedené ke dni provedení objednávky jsou vždy uváděné včetně DPH. K těmto cenám je zhotovitel oprávněn připočíst pouze cenu za zaslání produktu, pokud si zákazník zvolil takový způsob dodání.
 5. Práva a povinnosti stran
  1. V případě užívání SW aplikace, tato není podmíněna registrací. Zákazník je oprávněn k bezplatnému stáhnutí software do svého počítače, registrace, resp. identifikace zákazníka proběhne objednáním některého z produktů zařazených v aplikaci. Odeslání objednávky zákazníkem zhotoviteli je považováno za závaznou objednávku, kterou zákazník akceptuje dodací a platební podmínky zhotovitele, což se považuje za uzavření smlouvy o dílo ve smyslu Úst. Občanského Zákoníku v platné znění.
  2. Zhotovitel se zavazuje zákazníkovi zhotovit a dodat objednanou zakázku v množství, kvalitě a lhůtě dohodnuté ve smlouvě o dílo, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce zhotovitele v den uzavření smlouvy.
  3. Za zakázku zpracovanou a dodanou zhotovitelem zákazníkovi, je zákazník povinen uhradit cenu dle platného ceníku v den uzavření smlouvy nebo potvrzení objednávky zhotovitelem.
  4. Pro případ, že zhotovitel přijme objednávku, kterou není schopen sám zhotovit, je za tím účelem oprávněn využít třetí osoby, kdy za zhotovená díla odpovídá, jakoby jej zhotovil sám.
  5. Případné požadavky zákazníka na změnu smlouvy o dílo, pokud jsou zhotovitelem akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu.
  6. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Ani v jediném případě nenese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.
  7. Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, která obsahuje neúplné údaje o zákazníkovi, není učiněna v souladu s těmito VOP a platnou nabídkou služeb zhotovitele v uvedený den, případně je neúplná, či neurčitá.
 6. Uzavírání zakázek prostřednictvím www, e-mailů
  1. Při zadávání objednávky prostřednictvím aplikace je zákazník povinen dodržovat postup zadávání, který tato aplikace nabízí. Pokud zákazník tento postu nedodrží, je zhotovitel oprávněn objednávku odmítnout.
  2. Zhotovitel vydá zákazníkovi zhotovenou zakázku pouze na základě řádné objednávky, učiněné prostřednictvím aplikace a po zaplacení dohodnuté ceny.
  3. Poskytování služeb zhotovitelem je omezeno územím České republiky. Objednací adresa i místo dodání se vždy musí nacházet na území České republiky.
  4. Objednávka zakázky musí obsahovat nepoškozené soubory dat výlučně ve formátu JPEG. Pokud tato podmínka není splněna, je zhotovitel oprávněn objednávku odmítnout.
 7. Záruka kvality zakázky, reklamace
  1. Odpovědnost zhotovitele se řídí obecnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.
  2. Zhotovitel dodá zakázku co do obsahu nepoškozenou a v kvalitě, která byla sjednána či učena řádnou objednávkou. Nebyla-li kvalita zakázky určena, bude dílo zhotoveno v kvalitě obvyklé pro danou objednávku.
  3. Zakázka bude dodavatelem dodána ve lhůtě dohodnuté v den uzavření smlouvy. Neuvede-li zákazník svoje pravé identifikační údaje, vystavuje se nebezpečí, že produkt mu nebude dodán včas a jím zvoleným způsobem.
  4. Vlastnictví, stejně jako nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na zákazníka převzetím zakázky a uhrazením dohodnuté ceny. Zákazník není oprávněn otevřít zakázku před zaplacením její ceny. V opačném případě zhotovitel neručí za případnou reklamaci díla zákazníkem.
  5. Zhotovitel neodpovídá za vady zakázky, které vznikly v souvislosti s neposkytnutím odpovídajícího materiálu zákazníkem, zejména vadnost dat, formátu, CD, apod., jestliže zhotovitel na „vadnost“ zákazníka upozornil.
  6. Zhotovitel zpracovává objednávky zákazníků s maximální péči a kontroluje celý finální proces. I přes tuto snahu zhotovitele může dojít k tomu, že zákazník nebude zcela spokojen s vyřízenou objednávkou. Pro tyto případy platí tento reklamační řád:
 8. Reklamační řád
  1. Reklamace vad díla-zakázky musí být uplatněna písemnou formou neprodleně po jejich zjištění. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na bezvadnost díla v délce 6 měsíců.
  2. K reklamaci je nutno zaslat celou zakázku, u poštovních zakázek je nutno sdělit číslo doporučené zakázky.
  3. Reklamaci nelze uznat u:
   1. zakázek poškozených zákazníkem při manipulaci neodpovídající zásadám práce s nimi,
   2. nevhodně skladovaných zakázek.
 9. Záměna nosiče dat:
  1. K reklamaci je vždy nutno vrátit zaměněný nosič dat.
  2. Sdělit podrobně motivy na nosiči dat (značku, kapacitu nebo typ).
  3. Způsob vyřízení:
   1. Nepodaří-li se reklamaci vyřídit zasláním správného nosiče dat, poskytne zhotovitel zákazníkovi finanční náhradu v hodnotě ztraceného materiálu (CD, DVD, USB), nebo zhotovitel zákazníkovi vydá jako náhradu, jiný materiál stejného druhu a kvality případně i poštovné nedohodnou-li se na jiném způsobu řešení.
 10. Reklamace tisků:
  1. K reklamaci je nutno zaslat zpět celou zakázku, tj. všechny tisky a nosiče dat, případně původní objednávku. Bez vrácení uvedených náležitostí zhotoviteli nelze reklamaci uznat.
  2. Reklamace barevného provedení:
   1. Potvrdí-li zhotovitel, že vinou chybného zpracování byly vyrobeny tisky neodpovídající objednávce zákazníka, budou tyto tisky zdarma znovu přepracovány. Vadné tisky zůstávají ve vlastnictví zhotovitele.
   2. Nelze-li vadné tisky přepracovat z důvodu nevhodných dat (chybné expozice, chybných náhledů u zákazníka apod.), nelze reklamaci zákazníkem uplatnit, vzhledem k tomu, že měl možnost posoudit eventuální nekvalitu dat.
  3. Reklamace nepřesně vyřízené zakázky:
   1. Jestliže zhotovitel provede dílo odlišně od požadované objednávky, a tato skutečnost později vyjde najevo, zhotovitel zdarma provede dílo tak, aby plně odpovídalo původní objednávce zákazníka.
 11. Nedodání zakázky:
  1. Při nedodání zakázky ve lhůtě je zákazník povinen sdělit tyto údaje:
   1. druh zakázky
   2. objednané práce
   3. datum objednání zakázky
  2. Způsob vyřízení:
   1. V případě opožděného dodání zakázky poskytne zhotovitel zákazníkovi přiměřenou slevu s díla.
 12. Reklamace přeneseného obrazu či cílového nosiče s přeneseným obrazem:
  1. K reklamaci zákazník musí zhotoviteli poskytnout znovu předlohu, ze které byl přenos obrazu uskutečněn, dále pak též poškozený, nebo zničený cílový nosič s přeneseným obrazem, původní objednávku.
  2. Potvrdí-li zhotovitel, že vinou chybného zpracování byl obraz přenesen v neodpovídající kvalitě, dle objednávky zákazníka, nebo poškození či zničení cílového nosiče způsobil zhotovitel, budou tyto zdarma znovu přepracovány. Vadné dílo zůstává ve vlastnictví zhotovitele.
  3. Reklamaci však nelze uznat v případě, že zákazník poskytl zhotoviteli nekvalitní předlohu.
 13. Lhůty k vyřízení reklamace
  1. Zhotovitel se zavazuje vyřídit reklamaci do 30 dnů po obdržení všech nutných dokumentů k posouzení oprávněnosti požadavku zákazníka. V případě nemožnosti dodržení výše uvedené lhůty je zhotovitel povinen o tom zákazníka vyrozumět a určit náhradní termín vyřízení reklamace.
 14. Další ustanovení:
  1. Uzavřel-li zákazník smlouvu prostřednictvím aplikace, zavazuje se převzít zakázku u jím zvoleného dodavatele nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí objednávky zhotovitelem.
  2. Zákazníkem zvolený dodavatel ani zhotovitel neodpovídá za vady objednávky vzniklé v důsledku toho, že zákazníkova elektronická data, získaná prostřednictvím elektronické objednávky, byla poškozena nebo v nesprávném formátu.
  3. Zákazník odpovídá za obsah objednávky a za zajištění svých obrazových dat (např. archivace digitálních fotografických souborů), poskytnutých zhotoviteli v souvislosti s objednávkou.
  4. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za obsah přijatých paměťových nosičů, případně za změnu či odstranění tohoto obsahu v případě, že tento obsahoval počítačové viry.
  5. Zhotovitel neodpovídá za ztrátu nebo poškození objednávky ani za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech.
  6. Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod.
  7. Zákazník odpovídá za následky porušení autorských práv či jiných práv u sjednané objednávky. Za takto způsobenou škodu nese plnou odpovědnost zákazník.
  8. Za účelem zhotovení objednávky, kontroly kvality zakázky, úpravy technických parametrů předaných dat nebo podkladů za účelem dosažení nejlepší možné kvality, je zhotovitel oprávněn tuto objednávku použít a modifikovat. Zhotovitel nesmí předaná data nebo podklady (objednávku) použít k jiným účelům, než je plnění smluvních povinností.
  9. Zákazník souhlasí s tím, aby zhotovitel jako správce ve smyslu zákona č10. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zpracovával jeho osobní údaje, které získá v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
  10. Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, zákazník bere na vědomí, že bez poskytnutí shora uvedených osobních údajů nedojde k uzavření smlouvy. Zákazník může tento výše uvedený souhlas kdykoli bez udání důvodů písemně odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem zaniká.
 15. Závěrečná ustanovení
  1. Uzavřením smlouvy o dílo objednatel (zákazník) současně potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, reklamačním řádem, platnou cenovou nabídkou zhotovitele, včetně podmínek kvality díla a lhůt plnění a tyto přijímá.
  2. Zhotovitel si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování díla po předchozím oznámení objednateli, bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany objednavatele.
  3. Smluvní vztahy mezi objednavatelem a zhotovitelem se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku.
  4. Zákazník není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku za zhotovitelem vzniklou v souvislosti se smlouvou o dílo jakékoli třetí osobě. Takové postoupení je přípustné jen s předchozím písemným souhlasem zhotovitele. Zákazník není oprávněn bez písemného souhlasu zhotovitele převádět na třetí osoby jakákoli práva vzniklá ze smlouvy uzavřené na základě řádné objednávky.
  5. Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto VOP změnit či doplnit v důsledku změn právních předpisů nebo jiných podstatných okolností. Tyto změny a doplňky budou účinné po jejich oznámení zákazníkovi na internetových stránkách zhotovitele.
  6. Tyto VOP a reklamační řád zhotovitele nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 6. 2017
  7. V Případě, že některé ustanovení těchto VOP a Reklamačního řádu se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná.
 16. Vymezení pojmů
  1. Zhotovitel je společnost, která na základě licenční smlouvy uzavřené s firmou Xerox držitelem licenčních práv k SW, je oprávněna k jejich dalšímu využití v rozsahu nejméně umožňovaném těmito obchodními podmínkami. Zákazníkem se rozumí osoba připojená na adresu systému, využívající aktivně produkty nabízené v systému. Software se rozumí počítačový program, který je bezúplatně přístupný na internetových stránkách www.tisknialbum.cz,případně na datovém nosiči, jehož prostřednictvím si zákazník sám může graficky zpracovat návrh produktu a odeslat zhotoviteli objednávku na jeho finální výrobu. Produktem se rozumí jakýkoliv výrobek, jehož zhotovení nabízí zhotovitel na internetových stránkách www.tisknialbum.cz na základě graficky zpracovaného návrhu zákazníkem. Objednávkou se rozumí individuální požadavek zákazníka na fyzickou výrobu produktu vytvořeného zákazníkem za pomocí software. V této objednávce je již systémem automaticky vypočtena cena objednávaného produktu. Zákazník obdrží v termínu stanoveném pro ten který produkt od zhotovitele informaci, zda a v jakém čase bude jeho objednávka realizována. V případě, že je možno objednávku vyřídit, podléhá další postup ustanovením těchto obchodních podmínek smlouvy o dílo. Dodáním produktu se rozumí způsob, jakým si zákazník objednaný produkt od zhotovitele odebere. Produkt lze odebrat buď přímo v provozovně zhotovitele, jejichž seznam je k dispozici na internetových stránkách www.tisknialbum.cz, oproti úhradě ceny, nebo zaslat na adresu zákazníkem uvedenou v objednávce (pošta, kurýr…). Za zaslání (pokud si zákazník zvolil takový způsob dodání) bude vždy připočtena cena účtovaná dodavatelem těchto služeb.